966 493 392 EspBienvenidos / ValBenvinguts

1.- OBJECTE

Les presents condicions generals d'ús (d'ara endavant CGU), regulen l'accés i l'ús del Website sota el domini https://investrategia.com (d'ara endavant Website), titularitat de “Estudios de Opinión y Mercado Investrategia, SL.“ (d'ara endavant INVESTRATEGIA), posat a disposició dels usuaris (d'ara endavant Usuari/s)

Davant de qualsevol dubte o consulta relacionada amb la utilització i accés al Website o de les presents CGU, podeu contactar amb nosaltres a través de les dades de contacte publicades a l'Avís Legal.


2.- CONFORMITAT AMB LES PRESENTS CONDICIONS GENERALS D'ÚS

La utilització del Website suposa l'acceptació plena per l'Usuari de les CGU vigents en cada moment en què l'Usuari accedisca. Per això aquest si no està d'acord amb qualsevol de les condicions aquí establertes haurà d'abstenir-se d'usar aquest lloc web.

En conseqüència, l'Usuari ha de llegir amb atenció les CGU cada cop que es propose utilitzar el Website.

En tot cas, INVESTRATEGIA es reserva el dret de modificar, sense avís previ i en qualsevol moment les CGU. Així mateix, INVESTRATEGIA es reserva el dret de suspendre, interrompre o deixar d'operar el lloc web en qualsevol moment.

Per "utilització del Website", s'entén tot Usuari que accedisca i navegue pel Website independentment que emplene els formularis de registre.


3.- CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS DEL WEBSITE I ELS SEUS CONTINGUTS

L'accés al Website i/o als Continguts inclosos en aquest no implica cap classe de garantia respecte a la idoneïtat del Website i/o dels Continguts inclosos en aquest per a fins particulars o específics dels Usuaris.

INVESTRATEGIA podrà establir limitacions i/o condicions addicionals per a l'ús i/o accés al Website i/o als Continguts, les quals hauran de ser observades pels Usuaris en tot cas.

3.1- Accés i Ús del Website

Llevat que es dispose una altra cosa, l'ús del lloc web tindrà caràcter gratuït, sense perjudici del cost de connexió a través de la corresponent xarxa de telecomunicacions que tinga contractada l'Usuari.

L'Usuari reconeix ser major de divuit anys, així mateix és conscient i accepta voluntàriament i expressament que l'ús del Website es realitza en tot cas sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L'Usuari s'obliga al compliment de les CGU, així com a complir les especials advertències o instruccions contingudes al Website ia obrar sempre conforme a la llei, als bons costums ia les exigències de la bona fe, emprant la seva màxima en atenció tenint en compta la naturalesa i contraprestació del servei de què gaudeix. A aquest efecte, s'abstindrà d'utilitzar el lloc web de qualsevol manera que pugui impedir, danyar o deteriorar el funcionament normal d'aquest, els béns o drets de INVESTRATEGIA, els seus proveïdors, els seus distribuïdors, la resta d'Usuaris oa general de qualsevol tercer.

Concretament i sense que això impliqui cap restricció a l'obligació assumida per l'Usuari amb caràcter general de conformitat amb l'apartat anterior, l'Usuari s'obliga en la utilització del Website:

  1. A no introduir, emmagatzemar o difondre en o des del lloc web, qualsevol informació o material que sigui difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, pornogràfic, d'apologia al terrorisme, inciti a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe , ideologia, religió o que de qualsevol manera atempti contra la forma, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.
  2. A no introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Website cap programa d'ordinador, dades, virus, codi, o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys al Website, a qualsevol dels serveis, oa qualsevol de els equips, sistemes o xarxes de INVESTRATEGIA, de qualsevol Usuari, dels Proveïdors o Distribuïdors de INVESTRATEGIA o en general de qualsevol tercer, capaç de causar qualsevol tipus d'alteració o impedir el funcionament normal de els mateixos.
  3. A no introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Website qualsevol contingut que infringeixi les normes de propietat intel·lectual, industrial o drets de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-ho a disposició de tercers.

3.2- Accés i Ús dels Continguts

Els continguts del lloc web són posats a disposició de l'Usuari amb informació procedent tant de fonts pròpies com de tercers.

INVESTRATEGIA procura que els Continguts siguin de la major qualitat possible i estiguin raonablement actualitzats, però no garanteix la utilitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i/o actualitat dels Continguts.

 

4.- DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Mitjançant aquestes CGU no se cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el Website ni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibits a l'Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d'ells, llevat dels casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels drets corresponents.

L'Usuari podrà visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels Continguts per al seu ús exclusiu personal i privat en els seus sistemes informàtics (programari i maquinari), sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional. L'Usuari haurà d'abstenir-se d'obtenir, o intentar obtenir, els Continguts per mitjans o procediments diferents dels que en cada cas s'hagin posat a la seva disposició o indicat a aquest efecte o dels que s'utilitzin habitualment a Internet (sempre que aquests darrers no comportin risc de dany o inutilització del Website). L'Usuari haurà de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el Website, de titularitat de INVESTRATEGIA o de tercers.

 

5.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

5.1.- Exclusió de Garanties i Responsabilitat pel Funcionament del Website.

INVESTRATEGIA no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Website i dels serveis o Continguts oferts en aquest, ni que el contingut existent al seu Website es trobe actualitzat, quedant exonerat de tota responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin originar per aquestes circumstàncies.

INVESTRATEGIA durà a terme, sempre que no concorrin circumstàncies que ho facin impossible o de difícil execució i tan aviat tingui notícies dels errors, desconnexions i/o manca d'actualització dels continguts, totes aquelles tasques tendents a esmenar els errors, restablir la comunicació i/o actualitzar els continguts esmentats.

Així mateix, INVESTRATEGIA no garanteix ni la fiabilitat tècnica de la seva Website, ni l'accés a les seves diferents pàgines, quedant de la mateixa manera exonerat de tota responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin originar-se per aquesta causa.

A més, INVESTRATEGIA no es fa responsable dels possibles errors o deficiències de seguretat que poguessin produir-se per la utilització per part de l'Usuari d'un navegador d'una versió no actualitzada o insegura al navegador o dels danys, errors o inexactituds que poguessin derivar-se del mal funcionament del mateix.

Per tal de disminuir el risc d'introducció de virus al Website, utilitza programes de detecció de virus per controlar tots els Continguts que introdueix al Website. No obstant això, INVESTRATEGIA no garanteix l'absència de virus, ni d'altres elements al lloc web introduïts per tercers aliens a INVESTRATEGIA que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics dels Usuaris o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats als seus sistemes. En conseqüència, INVESTRATEGIA no serà en cap cas responsable de qualssevol danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin derivar-se de la presència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics, documents electrònics o fitxers de els Usuaris.

INVESTRATEGIA adopta diverses mesures de protecció per protegir el lloc web, les dades recollides i els continguts contra atacs informàtics de tercers. No obstant això, INVESTRATEGIA no garanteix que tercers no autoritzats puguin tenir accés al tipus d'ús o navegació del lloc web que fa l'Usuari o les condicions, característiques i circumstàncies en què s'efectua. En conseqüència, INVESTRATEGIA no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se del dit accés no autoritzat.

INVESTRATEGIA no es farà responsable en cap cas de l'ús que els Usuaris i/o tercers poguessin fer del Website o els Continguts, ni dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se'n.

5.2.- Exclusió de Garanties i de Responsabilitat pels Continguts.

INVESTRATEGIA no edita els Continguts de tercers publicats al Website i, en conseqüència, no garanteix ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat d'aquests Continguts, així com tampoc de els Continguts titularitat de INVESTRATEGIA. INVESTRATEGIA no serà en cap cas responsable de qualssevol danys i perjudicis que poguessin derivar-se de:

  1. La manca de licitud, veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts originats per tercers i seus propis.
  2. La inadequació per a qualsevol propòsit i la defraudació de les expectatives generades pels continguts.
  3. Decisions o accions preses o evitades per part de l'Usuari confiant en la informació o dades facilitades o proporcionades en els continguts, incloent-hi sense limitació la pèrdua de beneficis o oportunitats empresarials.

 

6.- HIPERENLLAÇOS

Aquelles persones que es proposin establir hiperenllaços entre la seva pàgina web i el lloc web hauran d'observar i complir les condicions següents:

  1. No caldrà autorització prèvia quan l'Hiperenllaç permeti únicament l'accés a la pàgina d'inici del Website, però no podrà reproduir-la de cap manera. Qualsevol altra forma d'Hiperenllaç requerirà l'autorització expressa i inequívoca per escrit per part de INVESTRATEGIA.
  2. La pàgina web on s'estableixi l'Hiperenllaç només pot contenir allò estrictament necessari per identificar la destinació de l'Hiperenllaç.
  3. La pàgina Web on s'estableixi l'Hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats ia l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualsevol dret de tercers.
  4. INVESTRATEGIA es reserva el dret a bloquejar els Hiperenllaços dirigits al Website que no comptin amb autorització expressa amb caràcter previ fins i tot complint amb allò preceptuat en aquest punt de les Condicions Generals.

7.- ACCIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT

INVESTRATEGIA es reserva el dret a exercir totes les accions que estiguin disponibles en dret per exigir les responsabilitats que es derivin de l'incompliment de qualsevol de les disposicions d'aquestes Condicions Generals del Website per part d'un Usuari.


8.- NUL·LITAT PARCIAL.

La declaració de qualsevol de les clàusules contingudes en aquestes Condicions Generals com a nul·la, invàlida o ineficaç no afecta la validesa o eficàcia de les restants, que continuaran sent vinculants entre les parts.


9.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents CGU es regiran pel que disposa la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia relativa a les condicions d'ús i accés a aquest Website contingudes en aquest document de CGU del Website, les parts se sotmeten, renunciant expressament a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, llevat que per imperatiu legal es determini el contrari, als Jutjats de Dénia.


10.- NOTIFICACIONS

A l'efecte de practicar les notificacions oportunes, INVESTRATEGIA designa com a domicili de contacte l'especificat a l'Avís Legal.

El correu electrònic facilitat per l'Usuari durant el procés de registre al lloc web, serà l'utilitzat per INVESTRATEGIA a l'efecte de practicar notificacions a l'Usuari.

L'Usuari està obligat a mantenir degudament actualitzades les dades que a efectes de notificacions es referencien a la present clàusula.

Totes les Notificacions que efectuï INVESTRATEGIA a l'Usuari es consideraran vàlidament efectuades si s'han realitzat emprant les dades i a través dels mitjans anteriorment assenyalats. INVESTRATEGIA no es responsabilitza de qualsevol perjudici que es pugui produir per la vulneració de l'Usuari de la seva obligació de manteniment actualitzat de les dades de contacte.