966 493 392 EspBienvenidos / ValBenvinguts

Es possible que la vostra organització efectue estudis amb els vostres propis mitjans o reculla informació dels vostres públics d'interés (mitjançant enquestes o formularis) per posteriorment analitzar-la i prendre decisions. Però esteu fent correctament aquest procés?

Investratègia posa a la vostra disposició el servei d'assessorament en recerca en totes les seues fases.

Imagen 1

Continguts del qüestionari

Tens dubtes sobre si les preguntes que feu estan correctament formulades? No saps si el tancament de les teues respostes és l’adequat? Dubtes de si el teu formulari mesura allò que realment vols mesurar? Sospites que el teu qüestionari no és consistent ni fiable? Desconeixes si les escales de mesura emprades estan ben dissenyades? Creus que es podria treure més partit del qüestionari i no saps com fer-ho? Amb el nostre servei d'assessorament revisarem el teu qüestionari, avaluant-ne la consistència, fiabilitat, simetria, flux de preguntes i disseny, modificarem les teues formulacions i et recomanarem les respostes adequades perquè complisquen els requisits que s'exigeixen en els qüestionaris professionals.

Imagen 2

Format del qüestionari

T'has preguntat mai si el teu formulari Transmet la imatge que necessites? Està formalment adaptat al disseny corporatiu de la teua organització? Satisfà les necessitats informatives que necessites? Permet fer controls de qualitat de la informació? Els formularis efectuats mitjançant Google Forms, SurveyMonkey, Typeform… i altres plataformes similars, tant gratuïtes com de pagament, pateixen de moltes limitacions de programació: no poden fer filtres multiresposta, ni crear valors per defecte, ni controls de coherència multivariable, ni dissenyar referències segons altres respostes. Investratègia posa a la vostra disposició la plataforma professional d'enquestació més avançada, sense limitacions de cap classe. Nosaltres dissenyem el teu qüestionari perquè funcione correctament i t'oferim solucions per a la seua administració personal (mitjançant tablets), telefònica o en línia (mitjançant link o carregant directament la teua base de dades al nostre sistema perquè disposes de totes les dades associades a l'enquestat). Amb aquest servei, la imatge del teu qüestionari canviarà, però també les possibilitats de recol·lecció d'informació, així com el flux del qüestionari… veuràs com les preguntes s'adapten en gènere i número a les respostes donades i al perfil de l'entrevistat, com ara els controls de coherència orienten l'enquestat i com qualsevol limitació del teu formulari actual se supera millorant la qualitat informativa.

Imagen 3

Metodologia

El mètode de selecció de l'enquestat sol ser el taló d'Aquil·les de la majoria de les investigacions. Disposar de moltes enquestes no garanteix que la vostra recerca sigua representativa de la població objecte d'estudi. En efecte, extrapolar dades parcials d'una població (mostra) al conjunt d'aquesta, requereix la realització de mostrejos adequats, i t'avancem que enviar qüestionaris online a tota la base de clients, o ubicar tòtems de resposta en punts del teu servei , t'aportarà més desviació en les respostes de què creus. Si no teniu prou coneixements estadístics per a plantejar un mostreig adequat aprofita el nostre servei d'assessorament.Nosaltres revisarem el teu sistema de mostreig, et proposarem l'alternativa més eficient i si ho desitges et dissenyarem un protocol que garantisca la representativitat de la teua mostra i que la pugues extrapolar al conjunt de la teua població objecte d'estudi.

Imagen 4

Treball de camp personal o telefònic

Els teus empleats recull la informació de les teues enquestes? Si és així, t'has plantejat mai si això és el més convenient? Per respondre aquesta pregunta has d'atendre tres situacions: la primera és que en aquests processos els subjectes que recullen la informació no poden ser subjectes avaluats; la segona és que potser estàs obligant el teu personal a executar una tasca per a la qual no estan preparats i que els genera cert malestar; i la tercera és que hi ha un cost d'oportunitat que potser no estàs quantificant (els teus empleats podrien estar fent altres coses que t'aportaren més valor). Et proveïm d'enquestadors amb perfils adaptats a les característiques del teu estudi, amb una dilatada experiència en enquestes personals i telefòniques.

Imagen 5

Treball de camp en línia

Realitzes les teues enquestes enviant formularis en línia a correus electrònics o telèfons? Aprofita el nostre servei professional d'enquestes en línia. Nosaltres carreguem les teues matrius al nostre sistema i realitzem tot el procés per tu: creem l'invité, programem els recordatoris, us proveïm de telèfons i correus d'atenció de dubtes… Amb aquest sistema: evites que els teus correus caiguen en correu brossa, podem associar les dades existents a la teua base de dades a les respostes donades per l'enquestat, aconseguint un elevat nombre de variables de control i limitant el temps de resposta del qüestionari, pots, si vols, garantir l'anonimat als enquestats (especialment si són clients o treballadors que vols que avaluen la teua organització)... Lògicament, si prefereixes que creiem un únic link de recol·lecció, també ho podem fer.

Imagen 6

Ponderació de la mostra

En moltes ocasions, els treballs de camp, especialment els no probabilístics i molt en particular els efectuats amb metodologies en línia, generen desviacions que fan que la composició de la mostra a les variables essencials de l'estudi (per exemple: Edat, Sexe i Zona geogràfica en estudis B2C o Activitat, Grandària de l'empresa o Facturació als B2B) no concorde amb la composició de la població objecte d'estudi. Davant d'aquesta circumstància, l'única solució és ponderar la mostra per corregir el pes dels diferents individus que la formen i ajustar-la a l'univers d'estudi. Amb el nostre sistema d'assessorament identificarem les variables essencials de ponderació, crearem un factor de correcció multivariable i ponderarem la vostra mostra per adaptar-la perfectament a la composició de la població objecte d'estudi. Amb les nostres eines us oferirem una tabulació ja ponderada, perquè pugueu traslladar les dades als vostres informes.

Imagen 7

Explotació estadística

Tant si la vostra mostra necessita ponderació com si no, amb el nostre sistema d'assessorament us podem ajudar a treure el màxim partit a les vostres dades. No et limites a conéixer el percentatge d'enquestats que es posiciona en un ítem o un altre, o en la mitjana d'una valoració, això és la punta de l'iceberg!, podem anar molt més enllà. Amb el nostre servei d'assessorament us plantegem un complet Pla d'Explotació que aporte inferències entre variables (relacions, associacions, correlacions i dependència entre paràmetres), així com les anàlisis multivariants avançades que t'oferisquen una visió més completa i explicativa de les dades: anàlisi de correspondències, factorials, conglomerats o clúster, regressió, loglineal, discriminant, escalament òptim... A més, podem calcular indicadors, crear noves variables a partir de les existents, identificar noves dimensions, i si els teus estudis són recurrents, potser precises de les proves estadístiques que confirmen si els canvis que observes d'un mostreig a un altre són significatius o no (que hi haja una dada numèrica diferent de la mostra no significa que el valor poblacional siga realment diferent, cal aplicar les proves estadístiques específiques per determinar-lo).

Imagen 8

Redacció d'informes

Necessites que donem forma a les teues dades? Què extraiem el que és significatiu i concloent? Precises gràfics o taules a mida? O potser informes complets? Podem crear els documents que requerisques en els formats que necessites, des d'informes de tabulació a Excel amb taules dinàmiques o estàtiques i amb marcat o no de relacions estadístiques, a informes de redacció, passant per informes interactius de conclusions (amb botons d'acció de “saber més” per a la determinació de relacions), dashboard digitals que plasmen la informació que registrem a temps real, infografies, sistemes de geoespacialització…