966 493 392 EspBienvenidos / ValBenvinguts

Aquesta política de privadesa és conforme al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), a Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), així com en allò que no resulte contrari a la normativa indicada, a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la seua normativa de desenvolupament, i/o les que les pogueren substituir o actualitzar en el futur.

La nostra organització està compromesa amb la privadesa de les seues dades personals. Les dades personals facilitades són necessàries per a prestar els nostres serveis i són tractades de manera lícita, lleial i transparent, garantint una seguretat adequada d'aquests, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seua pèrdua, destrucció o dany accidental mitjançant l'aplicació de mesures tècniques i organitzatives.

A través d'aquest document volem oferir-vos de forma transparent i lleial tota la informació necessària relativa al tractament de les vostres dades personals que realitza aquesta organització.


I. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 • IDENTITAR: Estudios de Opinión y Mercado Investrategia, SL.
 • NIF: B53968749
 • DOMICILI: Carrer Capelletes, 34 - 1º - 03726 Benitatxell (Alacant)
 • TELÈFON: 966 493 392
 • E-MAIL: tecnicos@investrategia.com

 

II. DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS

 1. Les dades personals facilitades no seran objecte de cap cessió llevat que així es dispose en els tractaments específics.
 2. Opcionalment, per a la contractació de serveis de computació al núvol i/o serveis per a l'enviament d'e-mails, de comunicació, així com altres serveis informàtics relacionats, les dades personals podran ser:
  • Cedits a empreses de serveis informàtics ubicats dins de l'Espai Econòmic Europeu (EEE) o,
  • Transferits a empreses de serveis informàtics ubicats fora de l'EEE acollits a l'escut de protecció Privacy Shield pel que compten amb mesures de protecció adequades per garantir la seguretat de les dades personals. Podeu obtenir més informació visitant aquest enllaç: https://www.privacyshield.gov/welcome
 3. Opcionalment, a administracions i altres organismes quan siguen requerits en compliment d'obligacions legals.

 

III. BASE LEGAL PER AL TRACTAMENT DE LES SEUES DADES PERSONALS

A cada tractament específic de dades personals us informarem de la base legal que ho legitima.


IV. DRETS

Dret d'accés

És el dret a aconseguir del responsable del tractament confirmació de si estan tractant o no dades personals que concerneixen l'interessat i, en aquest cas, dret d'accés a les dades personals i a la informació següent: els fins del tractament, les categories de dades personals de què es tracte, els destinataris o les categories de destinataris a què es van comunicar o seran comunicades les dades personals, termini de conservació o els criteris utilitzats per determinar aquest termini, l'existència del dret a sol·licitar del responsable la rectificació o supressió de dades personals o la limitació de tractament de dades personals relatives a l'interessat i a oposar-se a aquest tractament, dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), l'existència, si escau, de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, quan es transferisquen dades a tercers països el dret a ser informat de les garanties adequades aplicades.

Dret de Rectificació

És el dret a sol·licitar la rectificació de les vostres dades personals si són inexactes, incloent-hi el dret a completar dades que figuren incompletes. Cal tenir en compte que en facilitar-nos les dades personals per qualsevol via, garanteix que són certes i exactes i es compromet a notificar-nos qualsevol canvi o modificació d'aquestes. Per tant, qualsevol dany causat per motiu d'una comunicació d'informació errònia, inexacta o incompleta als formularis de la web, serà responsabilitat exclusiva de l'interessat.

Dret de Supressió

És el dret a sol·licitar la supressió de les vostres dades personals quan, entre altres supòsits, ja no són necessàries per a la finalitat per la qual van ser demanats, o estan sent tractats d'una altra manera o retire el consentiment. Cal tenir en compte que no serà procedent la supressió quan el tractament de les dades personals siga necessari, entre altres supòsits, per al compliment d'obligacions legals o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

Dret a la Limitació

És el dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades personals, cosa que suposa que en determinats casos ens puga sol·licitar que suspenguem temporalment els tractaments de les seues dades personals o que les conservem més enllà del temps necessari quan puga necessitar-ho.

Dret a Retirar el Consentiment

És el dret a retirar el consentiment que ha proporcionat en marcar "He llegit i accepte la política de privacitat" en qualsevol moment i segons s'especifica a l'apartat corresponent "Exercici de drets" o en el tractament específic de comunicacions comercials o Newsletter. Cal tenir en compte que aquest dret no tindrà efectes si, entre altres casos, el tractament de les dades personals és necessari per al compliment d'una obligació legal, l'execució i el manteniment d'una relació contractual, o per a la formulació, exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, la retirada del consentiment no tindrà efectes retroactius, és a dir, no afectarà la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

Dret a la Portabilitat

És el dret a rebre les dades personals que l'incumbisquen i que ens haja facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable, sempre que: el tractament es base en el consentiment i s'efectue per mitjans automatitzats o informàtics.

Dret d'oposició

És el dret a oposar-se al tractament de les vostres dades personals d'acord amb l'interés legítim nostre. No continuarem tractant les vostres dades personals tret que puguem acreditar motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguen sobre els seus interessos, drets i llibertats, o bé per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

Dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control.

Si considereu que tractem les vostres dades personals d'una manera incorrecta, podeu contactar amb nosaltres o també teniu dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD): https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index- ides-idphp.php

Exercici de Drets

Podeu exercir els drets que us assisteixen a través de carta a l'adreça postal a dalt indicada i a través de l'e-mail tecnicos@investrategia.com, adjuntant en ambdós casos còpia del vostre NIF/NIE/Passaport o document anàleg.


V. TRACTAMENTS DE DADES PERSONALS

Disposicions genèriques.

Les dades personals sol·licitades en cadascun dels tractaments específics són adequades, pertinents i limitades a allò necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades pel que es compleix amb el principi de minimització de dades.

Les dades personals sol·licitades en cadascun dels tractaments específics són les estrictament necessàries, la negativa a facilitar-les implicaria no poder prestar el servei sol·licitat.

Les comunicacions de les dades personals previstes en cadascun dels tractaments específics en alguns casos són necessàries per a l'execució i el manteniment d'un contracte i en altres casos per complir una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

Formulari de contacte

Les dades personals seran tractades per canalitzar les sol·licituds d'informació, suggeriments i reclamacions d'usuaris o clients.

La base legal que legitima el tractament de les dades personals és el consentiment exprés en marcar "He llegit i accepte la política de privacitat".

Les dades personals es conservaran per un període de dos anys des del moment en què deixen de tractar-se, sense perjudici de l'exercici dels drets que li assisteixen com a interessat.