966 493 392 EspBienvenidos / ValBenvinguts

Enquestes Online CAWI

Tornar

Les enquestes en línia CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing), es realitzen a través d'internet i, en conseqüència, sense cap interacció personal entre enquestat i enquestador. A la pràctica s'inclouen en aquesta categoria les enquestes realitzades mitjançant enviaments i recordatoris d'enviaments a correus electrònics, les realitzades amb enllaços incrustats en diferents suports com a xarxes socials o pàgines web, les enviades a mòbils que accedeixen a xarxes socials en emplaçaments concrets i els panells professionalitzats, que en aquest darrer cas recomanem que complisquen la Norma ISO 20252 o ISO 26362 especialitzada en Panells Online que garantisca un sistema de captació única de panelistes (per evitar duplicats) i una àmplia i precisa segmentació dels perfils (per garantir que l'entrevistat compleix el perfil sol·licitat per l'estudi).

Aquestes enquestes compten amb certs pros i contres. Entre els seus avantatges destaca que:

 • Permet mostrar altres mitjans de suport a l'enquesta, com ara: fotos, vídeos, taules, etc.
 • Es pot fer a un preu molt més econòmic que altres tipus d'enquesta com les CAPI o CATI.
 • Permet més flexibilitat a l'entrevistat per emplenar l'enquesta, ja que es pot emplenar a la recepció o posposar-la per a un altre moment.
 • Com que no intervé la figura de l'entrevistador, no hi pot haver aquesta influència directa.
 • A propòsit de l'anterior, no necessita control dels enquestadors.
 • Els resultats s'obtenen amb certa rapidesa.
 • Permet accedir a universos dispersos geogràficament o de difícil accés (sempre que es dispose d'una base de dades de correus electrònics adequada).

Els seus inconvenients més importants són:

 • El seu baix índex de resposta, atés que no hi ha un enquestador que convença l'enquestat de participar en l'enquesta, és molt fàcil que la persona que rep l'enquesta la desestime ràpidament.
 • De la mateixa manera, la qualitat de l'enquesta es pot ressentir, perquè l'enquestat pot fer contestacions amb menys sinceritat o plantejar respostes evasives, difícils de detectar sense el control de l'enquestador.
 • Hi pot haver deformacions per lectura.
 • No hi ha cap control de les influències externes: l'enquestat pot estar contestant en entorns poc propicis per fer-ho i fins i tot amb persones amb ell que en condicionen les respostes.
 • L'extensió òptima del qüestionari és molt més reduïda que l'enquesta personal CAPI, encara que superior a la telefònica CATI.
 • La latent bretxa digital exclou part de la població, especialment persones grans, cosa que posa en qüestió la representativitat de la mostra.
 • Els panells i enviaments de correus electrònics (en aquest darrer cas si es carreguen les dades de l'enquestat al sistema) permeten controlar la quota exacta, però resulta impossible fer-ho en enllaços inserits a webs o xarxes socials (en aquests casos els controls de les quotes s'han d'inserir al qüestionari i lògicament és impossible controlar fefaentment que l'enquestat ha marcat la seua quota exacta).
 • No hi ha dades de control directes: com que no existir la figura de l'enquestador, no es poden controlar certs aspectes directes, per exemple: un cop l'enquestat rep el correu pot derivar-lo a una altra persona perquè ho responga, o respondre de forma aleatòria sense llegir els enunciats.

Algunes de les limitacions anteriors es poden reduir, per exemple, pel que fa a la contestació aleatòria o sense parar atenció a l'enunciat, es poden inserir preguntes trampa (especialment en bateries) que identifiquen l'incorrecte emplenament de l'enquestat i anul·len l'enquesta. Pel que fa a la pèrdua de representativitat per baixos índexs de resposta o per bretxa digital, es pot ponderar la mostra per equilibrar-la.

En conclusió, la rapidesa, el preu i l'abast fan que aquest tipus d'enquestes siguen atractives per a aquelles companyies o institucions que desitgen uns resultats ràpids, d'un univers molt dispers, sempre que estiga controlat i ben informat. Tot i que és recomanable combinar-les amb enquestes telefòniques CATIpersonals CAPI per aconseguir, d'una banda, abaratir el preu total d'estudi, gràcies a les enquestes CAWI i, de l'altra, assolir una bona segmentació, un perfecte control de quotes, i per extensió una adequada representativitat poblacional, amb el complement d'enquestes CATI i CAPI. Aquestes combinacions s'anomenen Enquestes Multicanal.